Logo instagrama
obserwujpl
Zapraszamy na nasz kanał

Koszyk

Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

1. Reklamacje:

 • Wszystkie towary dostępne w naszym sklepie objęte są gwarancją producenta, sprzedawcy nie dotyczy towarów na wyprzedaży
 • Po powstaniu lub wykryciu wady technicznej prosimy odesłać sprzęt na adres podany poniżej :
FHU "TELSAT"
ul. Rolnicza 7
33-100 Tarnów
z dopiskiem - SERWIS
 • Plomby gwarancyjne nie mogą być zerwane lub uszkodzone
 • Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania, np. wywołane zalaniem.
 • Gwarancji nie podlegają urządzenia zmodyfikowane przez użytkownika, np. z uciętymi lub przerobionymi wtykami.
 • Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami lub zalaniami.


Firma TELSAT nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nieprawidłowej pracy lub jej zaniechania przez sprzedawane produkty. W szczególności dotyczy to urządzeń i oprogramowania telewizji przemysłowej i instalacji telewizji przemysłowych.

Nie gwarantuje się kompatybilności sprzedawanych produktów z innymi produktami.

Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.

W przypadku przyjęcia złożonej reklamacji towar zostanie naprawiony w najszybszym możliwym terminie lub wymieniony na nowy wolny od wad.
Jeżeli nie będzie to możliwe, zaoferujemy do wyboru inny towar lub dokonamy zwrotu zapłaconej należności.


2. Zwroty:

 • Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 • Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem Formularz zwrotu lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 • Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
 • Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 • Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 • Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
Newsletter